Vitenskapelige Publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner:

Hadi Strømmen Lile, ‘Can or should schools in Norway exclude student teachers from the Christian university college NLA to protect the rights of sexual minorities?’ (2022) Oslo Law Review vol. 9, 1/2022 

Hadi Strømmen Lile, ‘Retten til samisk barnehagetilbud utenfor samisk distrikt’ (2021) Lov og Rett 08/2021, vol 60, s. 461-80.

Hadi Strømmen Lile, ‘International Law on the Aims of Education: The Convention on the Rights of the Child as a Legal Framework for School Curriculums’  (Routledge 2021), 1-232.

Hadi Strømmen Lile, ‘Kapittel 16: Barn av minoriteter og urfolk’. i Høstmælingen, Njål, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg (red) Barnekonvensjonen: Barns rettigheter i Norge. 4 utg. (Universitetsforlaget 2020), 357-372.

Hadi Strømmen Lile, ‘The Realisation of Human Rights Education in Norway’ (2019) Nordic Journal of Human Rights (NJHR) Vol 37(2), 143- 161.

Hadi Strømmen Lile, ‘Human Rights Education’ In Malcolm Langford, Marit Skivenes and Karl Harald Søvig (eds) Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox? (Universitetsforlaget 2019), 415-448.

Stephen James Minton and Hadi Strømmen Lile, ‘Considering a Truth Commission in Norway with Respect to the Past Forcible Assimilation of the Sámi People’. in Shawn Wilson, Andrea V. Breen Breen and Lindsay DuPré (eds) Research and Reconciliation: Unsettling Ways of Knowing through Indigenous Relationships (Canadian Scholars' Press Inc. 2019) 211-229.

Anna Lydia Svalastog, Nina Jahren Kristoffersen og Hadi Strømmen Lile (red) Psykososialt arbeid: Kunnskap, verdier og samfunn (Gyldendal Akademisk 2019)

Hadi Strømmen Lile, ‘Menneskerettighetsopplæring i skolen: En forutsetning for å realisere retten til et godt psykososialt miljø?’ i Anna Lydia Svalastog, Nina Jahren Kristoffersen og Hadi Strømmen Lile (red.)  Psykososialt arbeid: Kunnskap, verdier og samfunn (Gyldendal Akademisk 2019) 43-79.

Hadi Strømmen Lile, ‘Lost in operationalisation: developing legally relevant indicators, questions and benchmarks’ (2017) International Journal of Human Rights (IJHR) vol 21, no 9, 1378-1400

Hadi Strømmen Lile, ‘Grunnlovfesting av retten til utdanning: Nye verdier i skolen?’ (2014) Kritisk Juss vol 40 nr. 2–3, 81-104.

Hadi Strømmen Lile, ‘The Committee on the Rights of the Child: A Review of its mandate and members’ (2013) International Family Law, Policy and Practice, Vol 1.1, 54-65.

Hadi Strømmen Lile, ‘FNs menneskerettigheter og urfolks rettigheter: En innføring med fokus på samiske rettigheter’ (2013) Gáldu Čála – Journal of Indigenous Peoples Rights, No 1/2008, 1-55. (oversatt til Nordsamiskspansk og russisk)

Hadi Khosravi Lile, ‘Opplæringens innhold– det folkerettslige perspektiv: FNs barnekonvensjon artikkel 29 (1), i Henning Jakhelln og Trond Welstad (red) Utdanningsrettslige emner: Artikler med utvalgte tema fra skole- og utdanningsrettens område (Cappelen Damm Akademiske 2012), 504-529.

Hadi Khosravi Lile, ‘FNs barnekonvensjon artikkel 29 (1) om formålet med opplæring: En rettssosiologisk studie om hva barn lærer om det samiske folk’ (2011) ph.d-avhandling. Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, 1-601.

Hadi Khosravi Lile, ‘The Convention on the Rights of the Child and Sámi children in Norway’ (2009) Gáldu Čála – Journal of Indigenous Peoples Rights, No 1/2009, 1-84

Hadi Khosravi Lile, ‘Barnekonvensjonen og samiske barn i Norge’ (2009)Gáldu Čála – Tidsskrift for urfolks rettigheter, Nr 1/2009, side 1-80. (oversatt til engelsk og nordsamisk)

Hadi Khosravi Lile, ‘The UN Convention on the Rights of the Child, article 29: The purpose of education in relation to indigenous peoples’ (2009) Journal of Australian Indigenous Issues, vol 12, 90- 103.

Hadi Khosravi Lile, ‘A New Era for Indigenous Peoples: The United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues’(2006) Gáldu Čála - Journal of Indigenous Peoples Rights, No 2/2006, side 1-49. (Oversatt til norsk og nordsamisk)

Sentrale fagpublikasjoner som ikke er fagfellevurderte, men likevel viktige

Hadi Strømmen Lile, 'Omskjæring – et spørsmål om folkerettslig metode' Kritisk juss nr. 2/2018

Hadi Strømmen Lile, Paradigmeskifte eller villedende aktivisme? Kritisk juss nr.2/2019

Hadi Strømmen Lile,'Intervjuet med "Olav" Kristisk juss nr.2/2015


Rapporter


kommer...

Hadi Lile, Hadi Strømmen Lile, Hadi Lile, Hadi Strømmen Lile, Lile, Lile, Hadi, Lile, Hadi Lile, Lile, Hadi Strømmen Lile. Menneskerettigheter, Menneskerettighetsutdanning, Menneskerettigheter og utdanning, FN og menneskerettigheter, samiske rettigheter, urfolks rettigheter, ytringsfrihet, selvbestemmelse, landrettigheter, minoriteters rettigheter, fordommer, rasisme, intoleranse, fordommer, intoleranse, rasisme. Menneskerettsutdanning. Menneskerettsopplæring, menneskerettighetsopplæring. Menneskerettighetsskole, Skole og menneskerettigheter