Hadi Strømmen Lile

Rettssosiolog og menneskerettsforsker Hadi Strømmen Lile har en doktorgrad fra Norsk senter for menneskerettigheter. Lile jobber til daglig som førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Han har vært sjefsredaktør for tidsskriftet Kritisk juss i seks år. Han har jobbet som Seniorrådgiver i Redd Barnas internasjonale rettighetsavdeling, rådgiver for Galdu- kompetansesenteret for urfolks rettigheter og vært prosjektleder for en skole for barnearbeidere i Pakistan støttet av Norad. Han har også jobbet som journalist i både avis, radio og TV og han har vært fast medlem av Pressens faglige utvalg (PFU). Han har også vært medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap, humaniora (NESH).

Lile tilbyr foredrag om menneskerettigheter, om kulturelt mangfold, minoriteters plass i samfunnet og om det samiske folks historie, kultur og rettigheter.

 

 

 

 

Stikkord: Menneskerettigheter, foredrag og undervisning, Human rights, Oslo, Menneskerettigheter, Hadi Lile, human rights, Menneskerettigheter, Hadi Strømmen Lile, foredrag, menneskerettigheter, foredrag, menneskerettigheter, barns rettigheter, foredrag, Hadi Strømmen Lile, urfolks rettigheter, foredrag, urfolksrettigheter, foredrag, minoriteters rettigheter, kurs, retten til utdanning, kurs, barnekonvensjonen,  kurs, sivile og politiske rettigheter, foredrag, ytringsfrihet, foredrag og kurs, forsamlingsfrihet, ytringsfrihet, foredrag, blasfemi, ytringsfrihet, retten til utdanning, retten til opplæring, menneskerettslige krav til utdanning, FNs barnekonvensjon, kurs, FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, kurs, FNs barnekonvensjon, foredrag, barnets beste, undervisning, ikke-diskriminering, undervisning, antirasisme, antisemitisme, religionsfrihet, ytringsfrihet, religionsfrihet, landrettigheter, urfolks rettigheter, indigenous rights, minority rights, freedom of expression, freedom of religion, barns rettigheter, samiske rettigheter, samenes rettigheter, samerett, samiske rettigheter, samerett, samenes rettigheter.